Sunam Nunghak Rawngbawlna

Sunam Nunghak Rawngbawlna
July 22, 2022 Comments Off on Sunam Nunghak Rawngbawlna Article EAC

By:- (L) Rev. T. Sungte

(“Nunghak chun . . .a rawng a bawl pek hlaka.”  1Lalhai 1: 4)

Israel lal, David chu a hung upa ta hle a. A lungril a la hrat hle khawm ani thei. A ram sunga rorel a la thiem hle khawm a ni thei. Anachu, a thil tlaksam tak chu panglum a nei tha ta nawh a. Puon hai an hang inkhum hlak de khawmin a lum thei chung nawh. Davidin a pawimaw chu mihriem panglum a nih.Mihriem a khawm chun thalai panglum a tul a nih. Sunam nunghak hmel ṭhatak el an va hmu a. Chu nu chun lal hnenglum na rawng a bawl a ni chu.

Chuong ang bawkin tulai khawm hin ei Pathien ram hi ama khatin a lum zo ta naw a ni hi. Mi pahni zal hmunkhat chu an insuklum a, a ti kha Thuhriltu 4: 11 . Ei ram a chanchintha ama khat cho chun a lum zo ta nawh a ni hi. Nang le in inhneng chun inhneng lum thei inti. I hausa maw? I hausakna suong lovin  I hausakna hmangin chanchintha hi hung hneng rawh. Lekha I thiem maw? I lekha thiemna suong lovin I lekha thiemna hmang in hung hneng lum rawh. Israel lal, David chu pitar panglum, putar panglum in a lum zo ta naw a. Nungaka khawm hmeltha kher an zawng a, an in hneng tir ang khan ei rama gospel khawm hi pangmar laia ei hneng a tul. A hmel se zawng a ei hneng chun inhneng khawhlo hlau rawi ei tih. Sunam nunghak Abisag hin Israel lal hi a damsung po a hnenglum a, a buoi zawngin a hneng awzawng nawh a, chuongchun David khawma panglum tha neiin thisen indik tak a nei ning a tih. A tar hle ta hnung khawm khan tuta hmaa a thu lo tiem tah Solomon hi ka ram lalthungpha ah a la thung ding a ni ti kha a hriet zinga. Adonija in ama thu thu in lalthungphaa in thung a tiem naka chu Solomon bawk a nih lalthungphaa inthung chu. Ieng lei am ning a ta? David in panglum thatak a la nei zinga, a ngaituo na le thil hrietzingna hai a that zing lei ni ngei ding a nih. Ei nunghak ei tlangval fel tak tak hai hin Pathien ram hi hneng lum hai sien. Ei lekhathiem, chi dang danga thiemna nei hai hin hei hneng hai sien ieng am lum naw bik a ta ? Ei mi hausa hai hin hung hneng hai sien, ei hotu hai hin an leadership (hotu ni thiemna)  hin hneng ve hai sien la. David in lungril indiktak puta, lal ding indiktak Solomon kuoma in lalna a pek zet khan chu Temple a bawla. Ropuina Pathienin a hung hluopuia. Eini khawm ei kohran hi a fe ding ang taka a fe pha Temple indik tak le Ropuina Pathien chu eini lai um ngei a tih.

(Hi Article hi Bhutan a ei Missionary hmasatak le ei suong em em chatuon ram mi lo inlawisan tah Rev. Thattinlien (Rev. T. Sungte) in a ziek Thuhriltu Issue July 1996  a mi Ama hriet zingna le hlutsaknain hung insuosawng nawk  a nih)