Pathien Lawmlo Babel-a Inthawka Remruotna

Pathien Lawmlo Babel-a Inthawka Remruotna
June 20, 2022 Comments Off on Pathien Lawmlo Babel-a Inthawka Remruotna Article EAC

By:- J. Chawngsang

Genesis lekha bu ziek a ei hmu dan chun, Mihriem hai helna le suolna leia Pathien-in Noa hai suongkuo ti lo mi po po  khawvel tuileta an pil hmangtir vawng hnung khan Noa le a naupasal hai kha, chi tamtak thla a hung punga, hnuoi hluo sip dingin mal a sawma.  Noa dam sung kha kum zakuo le sawmnga niin an damsung kum hai hi a sawt thei hle, Sem a inthawka Tera chen khan an damsung chu kum zanga a inthawk kum zahni inkar a nih. Babel insawngsang an bawl lai hin Noa tu hai ‘Khup’ iengzat chen ami’m an ni a, ti hi hril chiengfak chu intak a tih. Hi lai thu hi chu, Bible tienga ei mithiem le mi dawnthuk hai koah innghat inla a hadam deu awm ie.

Babel insawngsang bawl thu hi Bible a inthawka hriet a nia, Insawng insang, a sipa van tawnga inngir an tum kher nasan hi hril dan chi hran hran a um; Mihriem hai khan inhmaituok ngeia Pathien hmu an nuom lei nia hril tawk an um a. Chun, tui hung let nawk sienkhawm a chim phak ta nawna ding le an him theina dinga an ti a nih, ti pawl an um bawk. 

Tuilet zova, Noa thla hai hi thlangthla peiin Sinar phaizawla um hmun khuorin a huho a chengkhawm, ṭawng hmunkhat le thu hril hmunkhat, hnamkhat an nia. An hun lai hi khawvela mihriem um sun an ni thei bawk.

Hi taka an um lai hin an inthlapungin an tam hrat hle a, chuong ang chu an hung ni ta leiin, thil iemanitak chu thaw a, an hming inthangna ding le an hming deia abo el ta nawna ding tia iemanitak thaw dingin an insungtuo a, an sungtuona chu nguntaka ngaituona an seng fet hnunga in lientak, sawng insangtak a sipa vang tawng hiel a, ṭo lura indin chu thilṭhatak ni dinga hrein thu an relthluk ta a nih. An thiltum chu Van tieng mi hai chun ṭha an ti nawin an lo remti ta naw tawp el leh! Asanchu, Vanram chu mihriem hai ta dinga siem a ni naw tlat lei a nih. Van tawngin lo bawl ta hai sien chuh, thil indik lo le buoithlakna tamtak um thei dinga an lang le hriet lei khawm ning a tih. Sienkhawm mihriem hai chun an thil thawtum chu an tumthleng ta tho tho chu a nih.

Bible a inthawka ei hmu dan chun, “… ei hming sukthang ei tiu; chuong naw chun hnuoi chung po poa hin sukdarin um rawi ei tih,.Genesis 11:4.” tiin an zieka. Insawng insangtak, a sipa van tawng dinga induong chuh, a chîn naw hle ding a ni ti chu a chienga, an hun lai a mi po po cheng theina dinga an riruong ni ding a nih. An ngaituona awm a inthawka thlir chun, mihriem hai hin Pathien an cho lei le an suol lei hrim hrim a an thawtum nisien a hawi naw a, inpumkhat lo le sukdara um an ṭi lei a ni tak. Chu khel a chun, an themthiem zie, an remhrietna le an lo ropui zie hih, ṭhang-le-thar hai hmu le hriet pei dinga an dit le inpumkhata uma a ruola an chengkhawm theina dinga bawltum an nitak awm a nih. Lungrilsi an put lei hrim khawm a ang naw a, a pawipal ta chu, a sipa vantawng kher a inngir an tum hi a nih. Pathien rawn lo le a thupek ni lova remruotna le thuthlukna mihriem hai hin siema hma an pûtna hi niin Genesis 11:5-8 a hin hmu theiin a um, “…7. “Thaw ro, zu fêng ei tiu a, ṭawng an inhrietuo thei nawna dingin an ṭawng zu suktumpêk ei tiu,” …” Lalpa Pathien chun mihriem hai thilthaw chun thilṭha lo an thlun ding ti a hriet a, mihriem hai thilthawthei zie le dang ruol an ni ta nawh ti a hmu bawka, in bawl lai po pova a rilrem naw le a ngaithei naw zawng tak chu ni mei a tih.

Pathien-in a thilsiem, mihriem haiin an thiltum an sukpuitling chun, inveivung takin vanram a khawm an nuom nuom a leng velin an lutin-suok an ta, an nuom ang anga khawsaa an um an lau hle leia a sukdar ta ti thei khawm ning a tih. “…LALPAIN anni chu chutaka inthawk chun hnuoi chung po poa chun a sukdar ta a; chuongchun, an khaw siem khawm chu an tâwpsan ta a.” Genesis 11: 8. Hi taka inthawk hin ṭawnghran hran hung umin, Hnam hran suok ṭanna a hung ni ta bawk a ni ti hmu theiin a um. An inthuruol thei ta naw a, an inbiektuo dukdak thei ta bawk naw leiin an hma lakna khawm chu an hlamzui ta a ni ti ei hmu bawk. Chuleiin, BABEL ti chu Aramic ziek a hin a lo um a, a umzie chu ‘Buoina amani chawkchawrawi amani a lawzie hriet lova siem’ tina a nih. Aramic ṭawnga mi le hin an mil em leiin laksawng a ni ring a um, sienkhawm fiena ruok chu a um nawh.

Bible a in insangtak chungchang a hin hril lang kher lo Pathien le mihriem inkara hin thil inphumruk um niin an langa, mihriem hai le pathien hai kha nasatakin an in el a, an thilthawtheina inlangtir an nuom leiin, khang lai hun a mihriem hai khawm khan an thu thua khawsa mawp mawp kha an poisa naw reng a nih. Pathien-in,a thilsiem mihriem hai, ama angpui ngeia a siem-in, ama thluka um tumna le erna lungril an put hi a ngaimaw hle-in a theida em em a nih.

Ama thlukpui ni tuma dotu hai a ngai thei naw zie chu, Zingtieng naupa tia a ko, nina insangtak a pek Luciphar a chunga a kutthlak dan a inthawk khawmin a chieng tawk hle a nih. Chuong ang peiin, Eve le Adam chunga thiltlung a inthawk khawma a tinzawn hlein an hriet thei, Pathien ang ni an nuom leia Sie-le-ṭha hrietna theira kha huon lailunga Hringthingra neka an thlang lem tâk lei khan, ama ang tumtu an lo ni ta leiin Eden huon a inthawkin a hnawtsuok pha hiel reng a nih.

Iengkhawm nisien, In sawngsang bawltu hai kha Pathien do tumna le chona ngawr ngawr tieng nghaa bawl an ni naw leiin Pathien-in an chunga zangaina an lan langtir fana, sawltak le thlansa phulkaia an indin khawpui le insawngsang chu suksie lovin an ṭawng hmang kha a sukdanglam ta lem a nih. Hi hremna tak hi chu hremna lai a chu a nep pawltak chu ning a tih. Anachu, mihriem hai ta ding chun inlak-hranna, inchekna le indarna chu a rasuok ta thung.

A thu hrim hrimin, a bul an ṭan hma khawmin, Pathien-in a suktawpin a khap thei a. Annawleh, chuong ang chun lo thawin lo khap ta sien, Pathien laka hin mihriem hai chu hel naw ni hai ti el thei chu a ni bik nawh. A laka lo hel hai sien natakin a hrem ngei awm si a. Thisen suok lo le sukboral lovin a hrem ta lem a nih.  “…mihriem lungril ngaituonahai chu an chintea inthawkin a suol si a; tuta ka hrem ang hin thilsiem hringna nei tinrêng chu hrem nawk ta ngai nâwng ka tih. Gen.8:21. na a hmu a nih.

Hremna’ ti hi, mi ṭhenkhat chun, ‘Mihriem hai hi hremna ni lovin Sandamna/sansuokna lem a ni an ti ve thung. Insawngsang kha lo indin tereng khawm lo ni hai sien, boruok ṭha hip ding a um naw ding a ni leiin sukdara an um kha an ta ding chun a ṭha lem a nih. Chu khela chun, mihriem hai kha ram hran hrana indara umin Pathien malsawmna chu sukdikin khawvel hlusiptu an hung ni ta a nih.

Mihriem hai hi suolna a sip le helna thizama phurhlawm an ni ta leiin, tuilet a hrem ni hai sienkhawm, Pathien tieng ngha chuong lo, lampui indik khawk hmu khawma hraw tum chuong lo, tirdak umtak le sukboral thlak chau Mihriem hai ta dinga Pathien remruotna ropui zie chu, “A hmangainaa inthieng le, sawiselboa ama hmaa ei um theina dingin leilung insieng hmain Kristaa chun a mi thlang a. Ama, lungdit, a lawmzawng angin Isu Krista zara ama ta dinga naua siem dingin a mi lo ruot lawk ta a” Eph.1:4-5 a hin an lang chieng hle a nih. Lalpa Pathien chu inpak tlak Pathien a ni tak zet el. Gen. 8:21 zieka mi hi an dik zie chu, Lalpa Pathien-in mihriem hai chunga hremna thisen suoka a sukboralna chu intlungtir ta lovin, Ama, naupa Isu Krista thisen ngei suokna le a thina chun mihriem hai chu hremin a sukboral ta a, Krista a chun mihriem thara mi’n dinin ama ta dingin naua mi siemin a mi lo ruot ta a nih. Pathien rorelna chu a felfaiin sawisel ruol an naw ti an lang a nih.