Malsawmna Dawng Ding Chun

Malsawmna Dawng Ding Chun
February 1, 2021 Comments Off on Malsawmna Dawng Ding Chun Article, Sermon EAC

~ David L Hmar (Thuhriltu Vol.XLIX/No.01/January/2021)

“En ta, Aigupta ram sung po poa hin hotuah ka siem che, a ti a” (Gen. 41:41).  Hi Bible chang ei lakna san tak chu Joseph kha rinum tamtak le harsatna tamtak a tuok hnungin Aigupta ram hotua siemin a um chau ti ei hmu a nih.

Ahmasataka chun malsawmna ei dawng ding chun eini tieng thaw ding ei nei ti ei hriet a pawimaw, thawlo malsawmna ti hi vang khat te a ni leiin zawng naw mei niu a. Ei Pathienin a mi phut angin eini tienga ei thaw ding hrie inla ei nuom takzet lem a nih. Chun, awlsam tak le inhawi taka hmu hi tum bawk nawng ei tiu.  Biblea pawimaw ka ti tlangpui abiktakin Genesis zieka mi hai hang tarlang ka tih.Noah:- Genesis 6: 9-22: Noah lawng tuk thu ei hmu a. Pathienin tui an lettir huna khan Noah hai sungkuo chau a sanhim ti ei hriet, a thilthawtheina-in thu chau khawmin a sanhim thei ti ei hriet bawk. Amiruokchu, awlsamtaka sanhim el lovin a thaw ding Pathienin a pek tlat, iem a na ei ti chun ‘Lawng tuk rawh’ a ti a nih kha. An him theina ding chun Lawng tuk a ngai tlat, eini tieng Pathienin phut a nei ti a suk chieng khawp el in ka hriet.

  1. Abraham:- Genesis 22: Isak inhlan dinga Abraham kuoma thupek ei hmu a. Pathienin malsawm ka ti chea chi ropuitaka siem ka ti che a ti ei hriet seng a. Direct khawmin mal a sawm theia, chi ropuitak khawma a siem thei ti ei hriet a, amiruokchu I sunghai a inthawk le I  laibung laia inthawk fe hmang dai rawh, ram ka lan entir ding che tieng chun fe rawh a ti a nih. Chu el chau khawm chu an nawh, a nau neisun Isak inhlan dingin a la phut nawk a ni kha. Malsawmna le chi ropuitak a ni theina ding chun a fe suok a ngai a, a chi thlana ding a naupa khawm an hlan ngam a ngai bawk a nih. Khawm chun eini tieng Pathienin phut a nei ti a suk chieng hle in ka hriet.
  2. Isaac:Genesis 25:21: Isak nuhmei a ching thu ei hmu a. Abrahama inthawkin Pathienin chi tamtak thla dingin a ti a, amiruokchu Isak a nuhmei a ching nawk tlat. Nau nei theilo chun chi in thla dan a um naw reng reng a nih. Nisienlakhawm Pathien kuoma tawngtaiin a hnia Pathienin a tawngtaina a dawn ti khawm ei hriet. Chu el khelah nau an nei hnung khawma Esau le Jacob kha buoina dang dang a nei ti khawm ei hriet bawk a nih.
  3. Jacob:- Genesis 29:1-30 ah Jacob-in Leah le Rakil a hlaw thu ei hmu a. Pathienin mal a sawma a hming khawm Israel tia thlak hielin a um ti ei hriet. A tawi zawngin a tlan hmang khan a nuhmei dit em em Rakil kha zuk nei el sien, a hlaw dingin kum 7 a pu Laban rawng a bawl a, hlaw chuong lovin a dit em em a hlawna ding chun kum 7 dang a thaw nawk a ni kha.
  4. Joseph:Genesis 37 a chun Joseph chunga a unauhai thilthaw hmu theiin a um a. Khura thlakin a um, Ismael sum dawng hai kuoma zawrin a um, Aigupta hai kuoma zawrin a um ti ei hriet bawk. Bakah Genesis 41:37 an inthawk ei en chun Pathienin mal a sawma Pharoa hnuoia thuneitutaka siemin a um ti ei hriet bawk a. Amiruokchu kha nina nei ding khan awlsam takin a nei ti ei hriet chuong der nawh, harsatna le rinumna tamtak a paltlang ti ei hmu a. A tawpa chu ama chau nilo a sunghai chau khawm nilo a rampum huopa malsawmna intluntu a ni ti ei hmu a nih.

Awleh, khi a chunga ei hril hai khi ei ditna lai tlangpui ei ti ta kha, malsawmna dawng ding le chi ropuitak ni ding le sanhim an nina ding chun harsatna le rinumna tamtak an tuok seng a nih. Eini tieng in en ei tiu leh, hieng hai po po ei dawng ding hin harsat rinumna hai hi iem ei tuok ve ta a, harsataka dawng am ei tum, annawleh awlsam taka dawng ei tum lem. Thil pawimaw em em chu mihaiin awlsamtakin malsawmna an dawng tawl nawh ti ei hriet a pawimaw takzet a nih.

Tulai khawvel ei en chun thil chitea rinum tuok khawm a pei ei um ta naw in an lang a. Mania tuok nek chun mi dangin tuok hai sien ei nuom lem vawngin ka hriet. Thil reng reng a awlsam thei ang taka nei vawng ei tum tawl a, a duam met lem chun mi dang chan-ai chen khawm chang pawisa lo ei tam ta hle in ka hriet.  Ei ram hi a letling ta hlein an lang, mi hausa in nei a nei ngai naw a, pasie hai ruok chun neinaw an nuom naw thung.

Iengpo khawm nisien malsawmna ei dawng ding chun iengkim ei tuor muolsuo a ngai a nih. A chunga ei hril hai po po khawm khin an tuor muolsuo el baka ringumtaka Pathien an zui thu le an ring thu ei hriet a, a tawpah malsawmna an dawng seng a nih. Eini khawm ni inla malsawmna ei dawng theina ding chun Pathien ram ta dinga ei thil tuoka hai le ei lo tuor vena hai a hin ringum taka tuor muolsuotu ni dingin ei in ngen takzet a nih. Lalpa’n mal mi sawm pek raw seh.