Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol.L/No.11/November, 2022)

Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol.L/No.11/November, 2022)
December 7, 2022 Comments Off on Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol.L/No.11/November, 2022) Chanchin EAC

## KṬP & Missionary Joint Conference hmang: Simthlang Pastorate-in Tarik 6-9 Oct. 2022 sûng khan KṬP Conference-cum-Missionary Convention chu Hmarkhawpui Unit a hlâwtling takin an hmang. Hi hun a hin Rev. Zawllienmawi, EAL Speaker a ni a, Thu-le-Hla inruolsiekna bâkah KṬP le Missionary Board haiin an Project hmun hai sukfâina hun an hmang bawk. Simthlang Pastorate hin Project an lo nei hai chu an sawr ṭan mêk a, hma tieng peia rawngbâwlna hmangruo pawimâwtak a hung ni pei ei beisei a nih.

## Crusade hlawtlingtaka nei a nih: AGEI Headquarter Church hai fielna angin Tarik 27 Sept.-02 Oct. 2022 sûng khan Rev. Zawllienmawi EAL-in Rengkaiah Crusade hlawtling takin a hmangpui. Hi huna hin Kohran haiin Thlarâu Thienghlim pâwltharna le siemtharna changin malsâwmna tamtak le Crusade hi hmang  a nih.

## Hotu hai khuol zin: Tarik 30 Sept – 03, Oct sung khan ṭůlna leiin Rev. Lalkhamlien, Executive Director le Rev. Lalngaizuol Director, Finance hai chu Guwahati a an inzin a, sin ṭûlhai an thaw zo hnungin Shillong Kohran khawm hung kanin Pathienni sung rawngbâwlna pawimâwtak an hung nei bawk a nih.

## Rev. Zakapṭhuom AEAL bielfang: Tarik 26 Sept – 20 Oct. sung khan Rev. Zakapṭhuom AEAL-in Hmarthlang  le Vangai Pastorate Unit tin hai kanin rawngbâwlna a nei. Kum hni lâi hripui lei a nuom anga Kohran lâia rawngbâwlna a remchâng naw hnungin tu kum ruokchu ei rawngbâwltu hai châwl hman lovin Program tamtak el an nei a, Kohran hai khawm a malsâwmna tamtak ei dawng pha a nih. Rawngbawltu hai ta dingin lo ṭawngṭâi pei ei tiu.

## YCO bielfang: Pro. Pastor Lalbuotsai Sanate, YCO chu Ṭhalai Pâwl rawngbâwlna le inzawmin October thla sung khan Hmarthlang le Vangai Pastorate hai a rawngbâwlna pawimâwtak el a nei a, hi hun a hin Central Kristien Ṭhalai Pâwl-in Missionary chawmna hnukpui taka an nei One Day for Christ (ODC) inhriltharna le Ṭhalai Project le inzawmin biela Ṭhalai hai le inpâwl tlângna ditumtak an nei pei a. CKṬP hin Project dang dang an nei laiin Director’s Quarter ding an bâwl mêk a, Ṭhalai member hai ṭhahnem ngâina zarin tu hin bâwlzo a ni ṭêp ta a, tukum 2022 sung ngêia zo tumin thei tawpin hma an lâk zing a nih.

## CKNP ṭhuoitu hai bielfang: Central Kristien Nuhmei Pâwl Committee member haiin biel tin a Nuhmei pâwl hmalakna hai inhril hriettharna le an member hai le inpâwlna hun siemin Simthlang, Vangai, Hmarthlang le Hmarsak Pastorate a hai kanin rawngbâwlna an nei. Hi hun a hin Mrs. Lalṭhathieng, Chairperson le Mrs. Chawngparmawi, Committee member hai Simthlang Pastorate Sub. Hq. Parbunga Simthang KNP ṭhuoitu hai le inpâwl tlângna hlimum tak an hmang a, hi hun a hin Upa Lalṭhalien le Upa Lalthangvung haiin an ṭâwiâwm bawk a nih. Miss Sharonparmawi Secretary le Mrs. Lalsiemvel Committee member hai chu Vangai Pastorate Sub. Hq. Kangreng a biela ṭhuoitu le Unit tin a Chairperson le Secretary fekhâwm hai le inpâwl tlangna hun ṭha an nei a, Hmarthlang Pastorate KNP Conference Hmarkhawlien a um chu hung hmangpui nâwkin ṭhuoitu hai le biel a ṭhuoitu haiin pâwlpuina hlâwtling takin an nei bawk a. Hmarsak Pastorate KNP Conference Saidan ah Pi Rothienghlim le Pi Lalhmaṭhuoi CKNP Member haiin a biela ṭhuoitu hai inpâwlpuina hlimum tak an nei bawk.

## KNP Conference an nei: Tarik 21-23 October sûng khan Hmarsak Pastorate KNP Conference chu Saidan Unit a hmang a ni a, hi hun a hin Thu le hla inruolsiekna hai neiin  Program hlâwtling takin an hmang a. Chuongang bawkin Hmarthlang Pastorate KNP & NSSU  khawmin Hmarkhawlien Unit a khâwmpui hi hlâwtling takin an hmang a nih.

## Tirko lien rawngbawlna: Hmar Christian Fellowship Delhi (HCFD) hai fielna angin Tarik 21-24 October 2022 sung khan Caleb Institute, Gurugram, Haryana a HCFD huoi hawtnain Camp buotsai a ni a. Hi hun a hin Rev. Zawllienmawi EAL, Speaker le Mrs. Romila, Evangelistic Team member (Counselor) hai chu rawngbâwlna pawimâwtak a hin an  zu ṭhang a, Camper mi 200 chuong zet lutin Pathien malsâwmna ropuitak dawngin Camp hi hlawtlingtaka hmang a nih. Ei ṭhlalai tamtak inch<klâi le sin neia um hai ta dinga  HCFD in hieng ang Program ropuitak a buotsai hi  lâwm a um takzet a nih.

## Ramthar Annual Conference hmang a nih: West Bengal Mission Field Centre Busty hmuna Annual Conference hlâwtlingtaka hmang a nih, Hi huna hin ringthar mi 200 zet fekhâwmin Pathien pâwlna ropuitak an dawng. Rev. K.C. Thomas F/S le Evan. Isaac Joshi hai chu Speaker an nih. Manipur Mission Field khawmin Naodakhong a Annual Conference an hmang a, Thu le hla inruolsiekna neiin hma an sâwnpei a, Tuhin Ṭhalai Department hai khawm hung siemtharin hma an lâk thar mêk bawk. Annual Conference hi Rev. Lalkhamlien, Rev. Dr. Lalrosiem Songate, Dr. Jeff  Brown le Rev. Laldinglien haiin an hmangpui a nih.

## ECT M.Th Program MLCU-in a pawmpuina lâwmman hunser hmang a nih: Evangelical College of Theology (ECT) a M.Th Program 2018 laia ṭan a lo um ta chu Martin Luther Christian University, Meghalaya chun a pawmpui ta a. Chuleiin, ECT a M.Th (Missiology) inchûkna University-in a pawmpuina leia Pathien kuoma lâwmthu hrilna inkhawm hi Tarik 21 October 2022 khan ECT Chapel Hall-ah ropuitaka hmang a nih.  Rev. Dr. Lalrosiem Songate, Principal-in ECT le MLCU chungchâng thu hrilna a nei a, Rev. K. Siemlien, Chairman Managing Board-in Pathien kuoma lâwmthu hrilna hunser a hmang bawk. Hieng ang hmasâwnna ropuitak ei Bible College in a nei hi ei lâwm takzet a nih.