Kohran Chanchin

Kohran Chanchin
August 18, 2022 Comments Off on Kohran Chanchin Chanchin EAC

## Counsellor Training nei a nih: Tarik 23-24 June 2022 sûng khan Evangelistic Team memberhai le Hmarsak Pastorate sûnga Pastor hai Two Days Counsellor Training, Council Hall a nei a nih. Hi hunah hin Resource person-in Rev. Dr. Lalhmuoklien, Rev. Laldinglien, Rev. Zawllienmawi le Rev. Zakapṭhuom hai an ṭhanga. Training a ṭhang hai hin hma tieng rawngbâwl peina ding kawngah an hlâwkpui hle a nih.

## NSSU Camp hlâwtling taka nei a nih: Tarik 29 June – 2nd July 2022 sûng khan Hmarsak Pastorate NSSU Committee hmalâkna-in NSSU Gospel Camp chu NECA Campus Rengkai-ah  hlâwtlingtak a nei a nih. Camp a hin mi 230 lai an lût a, EAC Evangelistic Team haiin rawngbâwlna an nei a, Camp a lût hai hin Pathien Thlarâu malsâwmna ropuitak an dawng leiin lâwm a um takzet a nih.

## Kohran Upa Seminer: Hmarsak Pastorate sûnga Kohran Upa hai ta dinga buotsai, KOHRAN UPA SEMINER chu tarik 9th July 2022 khan Rengkai Sunday School Hall ah hlâwtling takin an hmang. Hi huna hin Rev. Dr. Lalrosiem Songate le Rev. Challienkung hai chu Resource person-in an ṭhang a. Hmarsak Pastorate sûnga Kohran Upa mi 30 lai an ṭhanga an hlâwkpui hle.

## Thuhriltu Magazine Golden Jubilee lawm: Ei Chanchinbu Thuhriltu Magazine kum 50 a lo tling ta leiin Pathien kuoma lâwmthu hril inkhâwm 15th July, 2022 khan EAC Council Hall-a nei a ni a. Program hi lientak a siem an naw a, Executive Committee, Editorial Board le Thuhriltu Editor lo ni ta hai ko khâwmin, hieng chen Pathien ṭhuoina ei dawng leia lâwmthu hrilna inkhâwm hunser hi hmang a nih. Thuhriltu Golden Jubilee lâwmna hunser a hin Editor lo ni ta hai po po châwimâwina Thuziek Mâwi (Memento) inhlân an nia. Golden Jubilee lâwmna hunser a hin Editor lo ni hlak Rev. Huolthangsei Ṭhiek-in hieng chen tlung thei a ei um lâwmna-in fekhâwm hai ruoi a buotsai pêk bawk a.  Thuhriltu Magazine lo phurtu le vawisûn ni chena hlutsaktu tamtak ei la um pei leiin lâwm a um takzet a. Article hung ziektu, Agent hai le Subscriber hai chunga ei lâwm takzet a nih.

## Ringthar belsain an um pei: Mission Field a rawngbâwlna haiah ringthar belsain an um pei a, Manipur Field: Ningthoukhong a- 4, Sabal-2, West Bengal Station hran hrana inthawkin mi 16 le Tripura a inthawkin mi 4, an rêngin 26 an um a. Chuonghai laia mi 9 in Baptisma an chang a ta a. Rawngbâwlna kawnga Pathien malsâwmna ei dawng pei a, hieng ringthar hai ta ding hin ṭawngṭâipui zing hlak ei tiu.

## Rawngbawltu ṭhenkhat um hmun (Station) sukdanglam a nih: Rawngbâwlna a hrat pei beiseina leiin rawngbâwltu (Missionary) ṭhenkhat an stationa lo um sawt deu ta hai um hmun siemrem ṭhatna nei a ni a. Chu dungzui chun, Rev. Buonghranglien Mualhui-ah, Evan. Lalmalsawm Mukamtilla-ah, Evan Rosiemlien Umachoranpar-ah le, Evan. Darchawngkung Balidum-ah sawn an ni a. An umna dinga ruot hai a hin an rengin an insawn lût vawng ta a, hmunthar a rawngbâwlna tharin hma an lâk mêkna kawnga ṭawngṭâipui zing ei tiu.