Inchuktirtu Ṭha Chanchin

Inchuktirtu Ṭha Chanchin
August 2, 2020 Comments Off on Inchuktirtu Ṭha Chanchin Chanchin admin

Vaihai chanchin hi a ṭha tieng nekin a se tieng hi hriet ding a tam hlak a, mi ṭha tak tak hi an lo tam ve tho a nih. Bihar state a Patna khawpuia um Dr. Motiur Rahman Khan, (Guru Rahman tia hrietlar) an ti pa khawm hi ngaisang um ve tak a nih. Ama hi lekha thiem tak el, Master degree khawm subject hran hran pathum ngata a nei a nih. A nuhmei Amita le hin College an kai lai an in ngaizawng ṭan a, a nuhmei hi Muslim a ni leiin an sunghaiin an innéi an remti naw a, amiruokchu, an inhmangaina hruihruol a lo in uoi deu khawm ni ding a na, inṭhe thei loin a rukin an innei ta a nih. An sung le kuohai tuithlarin an um a, a pasal khawm a sin thawna a inthawkin an ban pha nghe nghe bawk a nih. Motiur Rahman hi a pa khawm Police Inspector a ni leiin IPS officer ni nuom ve em em hlak, chu dinga in buotsai mek khawm a ni bawk a nih.

Amiruokchu, a nuhmei neia inthawk thil a hung khawhlo ta vawng leiin a lungrila anvawi em em hlak, naupang khawsak harsatna leia an noum ang inchuk theilo hai ṭhangpui nuomna a hung nei ta a. A nuhmei leh in chikte an hluo a, chu taka chun naupang lekha inchuk nuom si, harsatna leia inchuk theilo, a bikin UPSC exam dinga inbuotsai nuom, Coaching Center ṭhahaia inchuk phaklo hai chu la khawmin ama Coaching Center ah an chuktir a, a fee bituk khawm umloin naupanghai chu an thei ang ang an pek tir el hlak a nih. Ama khawm insung harsa taka inthawka hung seilien a ni leiin naupang harsahai thei ang ṭawpa ṭhangpui hi a nuom a, 1994 kuma inthawk khan hieng ang ṭhangpuina sin hi a lo thaw ta a nih. Tu chena hin  a hnuoia inchuk a, UPSC in exam hlawtling a sing tel an suok tah a nih. Ṭumkhat a Bihar state a Police Officer 4000 an lak ṭum khawm khan ama naupanghai sangkhat neka tam an ṭhang nghe nghe a nih.

Hieng anga insung harsa taka inthawka naupang a ṭhangpuihai laia inchik tlak pakhat chu Shadique Alam an ti hi a nih, Lekha inchuk anhnik si, an insung an pasie ngang bawk, a lunginsiet luotin a fee Rs.11/- chau an pek tir a. Chu pa chu a hung hlawtling ngei bawk a, IAS Office inziek kaiin tuhin Nuapada, Orissa state ah District Collector sin thawin a um a nih.

Tuhin a naupang lo inchuktir hlawtling tahai chun an hotupa chu an hung ṭhangpui ve nawk sawng ta a, anni anga naupang harsahai lekha an inchukthiem vena dingin an hlawhaia inthawkin an nei ang ang pein an hotupa chu an hung vur ve thung ta a nih.

Chanchin ngaithlak inhawi a va ni ngei!