Hnathar Insuong Ei Tiu (Let Us Turn New Leaf)

Hnathar Insuong Ei Tiu (Let Us Turn New Leaf)
November 19, 2020 Comments Off on Hnathar Insuong Ei Tiu (Let Us Turn New Leaf) Article, Sermon EAC

By: Rev. Fimchawnthang

(Thuhriltu Vol. XLVIII/No.11/November/2020)

In lungril a thara umin hung danglam lem ta ro khai!  (Rom. 12:2)

Ei thupui chu “hnathar insuong ei tiu” ti a na, mihriem chu thing hai, hlo hai anga hna nei chu ei ni naw  a, hnatak tak insuo chu thil theilo a nih. Thing hai ruok chu a hnahlui a țila hnathar ansuo hlak a. Chu thil chun thil tamtak a min hriettir thei a nih. Kum le ni hai a hung thar hin kum hlui le thil hlui chu an liem a, thilthar hai a hung her suok hlak.

Mihriem hai khawm ei hun hlui hai liem in hunthar le nithar a hung in hersuok ang bawkin nudan thar, khawsak dan thar le lungril thar ei nei a pawimaw em em el a nih. Chingdan hlui le umdan hlui țhalo tak tak ei nei hai  chu bansan a nunthar, lungril thar le hringdan thar țha tak tak hai chu kum le ni hai a hung thar hin min nei thar tir sien ei nuom em em el chu a nih. Chu chu hnathar insuo ti hin a mi hril nuom chuh a nih.

Kumhlui a liema, kum thar a hung suok dingin kumthar a hin chu țha tang ka tih” ei ta resolution țha tak ei siem hlak a, hnathar chu insuo ei tum nasa thei hle hlak, Kumthar nikhat nihni vel ei hang lawm a, ei la țha hlak, hapta khat a hung in vir a ei dukdak rak naw a, hapta kar hni vela chuh ei la hang insum țawk țawk a, thlakhat thlahni a hung liem pha chu ei ngai bawk ei aw nawk  a, hnathar insuo ta lovin a pangngai bawkin ei um nawk hlak. A san iem ning ata? Țhat ei nuom ve ta vei leh ei țha thei chuong ngai dal hi a pawi in sawl a um hle nin an lang. Tuhin hun thar chu ei lo tlung nawk iengtinam ei hmang pei ding? Iengtin am inbuotsai ei ta?  Ei mamaw Kristaa siemthar nawkna a ni in an lang, chu chu ei chang theina dingin ieng tin am thaw tang ei ta?

Galati 6:15 a chun” siemthar nawkna naw chun sertan hi iengkhawm a ni nawh, Sertan naw khawm iengkhawm a ni chuong bawk nawh,” tiin ei tiem a, chu umzie chu siemthar nawkna ei chang si naw chun ieng ieng ei thaw khawmin țangkaina a nei naw a nih. Mihriem in thaw țha, thaw țhanaw ei ti hin umzie a nei naw a nih. Asan chu Eden a siema ei umna kha bawsietna leiin suksiet vawng ei lo ni ta leiin ei mizie hrimah Pathien tienga tlingna le tlakna nei lo, sie letder ei nita leiin siemthar nawkna ngawt naw chun a țha thaw theina le Pathien laka tlingna neilo ei ni ti hi ei chieng a țul a nih. Chuleiin, siemthar nawkna chu ei țul a. Mani insiem țhat fawm ringawt chun umzie ei nei thei ta naw a nih.

2 Korinth 5:17 a chun “tukhawm Krista a um chu thil siemthar a hung ni tah, thil hlui hai chu a bo tah, ngai ta u, a hung thar tah,” tiin ei tiem a, hi taka thil pawimaw tak el hna hlui hai țila hnathar insuo theina bulpui a mi hril chu “ Krista a um”  chu a nih. Iengtin am Krista a chun um thei tang ei ta? Siemthar nawkna chang dingin Krista a um chu a țul tlat sia, Krista a chun um hang tum sin ta, I tum hma nekin a harsat zie hrie tam ting el I tih. Mi \henkhat chun “ringna’n ei um an nawm” ti mei ei tih. I ringna sukhrata Krista kum 2000 liem taa lo thi a thonawka, vana Pa kuoma um ta a chun I ringna zuk innghat tum ta, tum hma nekin tum hnung chun mi mi hril ngai lovin a thei naw zie chu ei nin ei hriet chieng hlak. Sienkhawm siemthar nawkna chang chu a țul tlat si a nih.

1 Korinth 1:30 a chun “nangni ruok chu ama zar ah Krista Isu a chun in um a nih. Ama chu Pathien kuoma inthawka ei ta dinga varna a siem a nih. Felna a dam, Inthiengna a dam Intlanna a dam leh. Chuongchun a ziek ang khan A suong ta phawtin Lalpa chu suong raw seh” tiin ei hmu a. Hitaka hin Krista a um dan lampui awlsam takin a mi hril a, chu chu Krista ei in tlanna dinga Pathien kuoma inthawka an sieng lai kan, “Nangni ruok chun Ama Pa Pathien chun Krista ah a min um tir a nih” ti thu a hung puong ta a. Mihriem thaw thei ruollo chu Pathien in a mi thaw pek a, Kristaa chun a min um tir leiin a suong ta phawtin Lalpa chu suong el ding a hrilin ei um a nih. Kristaah a min um tir leiin Eden a ei nina hlui a bo ta a, ngai ta u a hung thar ta a nih. Thil siemthar nina chu a ringtu hai chun an chang tah a nih.

Isai 53:6  Lalpa chun Ama chunga chun ei renga khawhlona chu an nghat tah a, tiin ei tiema, 1 Peter 2:24 Suol tienga hai thi ta in felna tienga ei hring theina dingin ama ngei in a taksa in thinga khan ei suol hai a phura Ama an vuokna vuol hai a chun sukdam in ei um ta a” tiin ei tiem a nih. Lalpa chu inpakin um sien.

Pathienin Kristaa a mi siemthar theina dingin Krista a chun a min umtir a, ei khawlona po po Ama chunga an nghat a, Kross a an hemde lai khan ei suol a phur a. Ama an vuok zeka ei ni tieng damna thu Lalpa’n a puong  a nih, Pathien in ropuina chang sien. Hna hlui țila hnathar ei insuo theina dinga chuong po po chu a thaw a nih. Suol tienga hai thi ta a felna tienga ei hring theina dinga a mi thaw pek ring elna hi a nih. Siemthar nawkna chang theina chu, insiemthar ngawt a hun  ta naw piengthara bul țan ei ngai a nih.

Ephesi 2:10 Thilțha thaw dinga Isu Krista a chun siema um in a ma kutsuok ei ni si a, chu thilțha thaw chu ei umna dinga Pathien in a buotsai lawk a nih. Hitaka “Isu Kristaa siem” ti hi Eden a pila siem ei ni thu kha a hril an nawh. Pila siem bawsietna leia hmang tlak talo kha  Pathien in Kristaah min umtirin, Krista thlanna phuma a umna le a thonawknaa a mi siemthar na thu hrilna  a nih.  Chu ringtu chu thilțha thaw thei an ta a, thilțha thaw dinga Isu Krista a siem, Ama kutsuok ngei an nih. Chutaka inthawka thilțha thaw chu an ni dan ding le an thaw ngei ngei dinga Pathien buotsai lawk ang takin an thaw thei ta hlak a nih.

Chuleichun, unau hai hun hmasa a boa nunhlui a liem ruol ruola nunthar, hringna thar le thlarau thara rawng ei bawl theina dingin mania thaw el tum lovin Lalpa’n a mi thaw pek le a min nitir dan a hin in hmudikin in sukchieng ei tiu. Ama’n a hmang lem el dingin inhlan fai tawp el ei tiu.

Kum 100 zet Chanchin\ha in a mi delchil ta hnung khawma ei la um dan le ei chet zie hai hi ngaituong ei tiu. |hat tieng nekin siet tieng ei pan pei a nih ti inla hril suol kher naw mei nih. Asan iem ning a ta? Suol thaw ei nuom hrim hrim nin an lang nawh.|hat nuom sia țha theilo ruok ei ni lem ni’n an lang. Chuleiin, siemthar ei țul a, Kristaa chun Pathien in a min um tir a. Thinga an hemde lai khan ei khawlona po po a phur a, Ama an vuokna vuola sukdama umin, Kristaa Lalpa’n a mi siemtharna a khan mani inhmu chieng seng inla nuom a um hle a nih. Lungril a thara um a ei danglam theina  ding chun  Pathien in Krista a a mi thaw peknaa siemthar ei ni a. Thilhlui a bova thilthar  a min nitirna ah chieng seng ei tiu. Chutaka chun Pathien lawm tlaka hringin ei insung ei khawtlang le ei ram mipui hai hna thar insuo in  Pathien chawimawiin hung danglam lem thei ei tih. Lalpa’n tiemtu hai po po ta dingin malsawm raw seh.