Category: Chanchin

Category: Chanchin

Kohran Chanchin Ṭhenkhat
November 14, 2021 Chanchin EAC

## Hmarsak Pastorate KṬP Annual Sports, 2021: Liemtah November 4 – 6 le 13, 2021 hai khan Hmarsak Pastorate Kristien Ṭhalai Pawl (KṬP) chun Khawpuibung playground le Rengkai EAC Campus-ah Annual Sports, 2021 hlawtling takin an hmang. Annual Sports, 2021 hi Rengkai EAC Campus-ah Badminton (Double) a hmalawkin November 4 le 5, 2021 zan haiah

Read More
Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol. XLIX/No. 06&07/June&July, 2021)
September 18, 2021 Chanchin EAC

#    Ringthar belsa in an umpei: Hripui leia harsatna nasatak ei tuok zing lai khawmin ei rawngbawltuhai chawl hleitheilovin an um a, chuonglaichun, harsatna ei tuok leia Pathien beiseitu hung pung peiin ei Missionary hai in theitawpin rawngbawlna an nei zing,  Lockdown leia harsatna ei tuok mek laiin ringthar mi 26 lai zet el

Read More
Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol.XLIX/No.04/April/2021)
May 11, 2021 Chanchin EAC

# General Assembly vawi 73na hlawtling taka hmang a nih: EAC General Assembly vawi 73na chu Rengkai EAC Biekin a Tarik 3-6 March 2021 sung khan hmang a nih. Tukum Assembly hi ei hripui inleng leiin rorel palai chau fekhawm a nih a. Palai fekhawm haiin taima taka ro hai relin nithum sung zet rorelna

Read More
Thuhriltu Editorial (Thuhriltu Vol.XLIX/No.01/January/2021)
February 1, 2021 Chanchin EAC

Thuhriltu tiemtu hai po po kumthar 2021 chibai. Kum that kum nei ding le Pathien malsawmna dawng dingin ditsakna kan hlan cheu. Nikum 2020 ei hmang dan kha kumthar laia ei beiseina leh an persan seng ring a um. Thla thum ei hmang liem dek dek a, hripui leiin Iengkim a buoi a, Pathien biek

Read More
Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol.XLIX/No.01/January/2021)
February 1, 2021 Chanchin EAC

Missionary Convenction: Vangai Pastorate chun December 4-6, 2020 sung khan L. Kharkhuplien ah Missionary Convenction hlawtling takin an hmang. Vangai Pastorate Missionary Convenction hmangpui ding hin Assam Mission Field, Tiama a rawngbawltu Missionary Evan. Solomon Hmar an fiel a. Evan. Solomon Hmar hin an fielna angin a hang hmangpui a. Rawngbawlna report a pek hai

Read More
Hlim-En Silver Jubilee hmang; Silver Jubilee Souvenir tlȃngzar
January 23, 2021 Chanchin EAC

Tuiṭhaphai, January 23, 2021: Vawisun chawhnung dar 1:00 PM khan Rengkai EAC Biekin Campus-ah Hlim-En Silver Jubilee hlawtling taka hmang a nih. Rengkai EAC KTP organ Hlim-En Weekly hi kum 1995 a ṭan niin nikum kha kum 25 a tlingna a ni tah a. Nikum sung khan Covid-19 hrileng leiin nundan pangngai ei hmang thei

Read More
Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol.XLVIII|No.12|December|2020)
December 22, 2020 Chanchin EAC

#    Hmarsak Pastorate KNP Rorel inkhawm nei: Hmarsak Pastorate KNP Conf. vawi 41na rorel inkhawm chu tarik  24 Oct.2020 khan Khawpuibung EAC Biekin a hmang a nih. Hi hunah a hin kum dang ang a  mipui fekhawm a remchang naw leiin Unit tina palai pasari intirin rorelna tluongtaka nei a nih. #    Hotuhai

Read More
Imphal le Hmarkhawlien Biekin Hawng; A Bawl Mekhai Ţawngṭaipui Ding
December 13, 2020 Chanchin EAC

Tuiṭhaphai, December 13, 2020: Hun iemani chen liemtah a Imphal le Hmarkhawlien unit haiin theitawp suoa Biekin thar an bawl chu zofelin zani khan hawng an ni tah. Biekin hawngna hi tulai boruok le inmilin a zangkhai thei anga huoihawt an ni a, Imphal Biekin chu Upa Er. Lalthanzam Amo, Executive Chairman in hawngna neiin

Read More
Head Office Building thar inngir mek; kut rawl nuomhai ta dingin kawt hawng zing
November 26, 2020 Chanchin EAC

Tuiṭhaphai, November 26, 2020: Rengkai Road, Churachandpur a EAC Head Office compound-ah Office Building thar inngir mek a nih. Office inzauna Building hi Market Complex le inkawp dinga ti a ni a, bawl zo huna chu Kohran sumhnar ṭha tak a hung ni ding a nih. Building hi riruong siem dan chun sawng thum chen

Read More
Mission Field News (Thuhriltu Vol. XLVIII/No.11/November/2020)
November 19, 2020 Chanchin EAC

Inkhawmna in an intar tah: Pathien zarin ei rawngbawlnaah malsawmna ei dawng peia ringthar belsa in ei um pei a. Centre Busti le Fulbari, West Bengal Mission Field-ah ringthar belsa a ei umpei leiin an inkhawmna in hai an intar ta hle a. An inkhawm chang in Varanda le tuol chena hai inṭhungin ei ringthar

Read More