Category: Chanchin

Category: Chanchin

Mission Field News (Thuhriltu Vol. XLVIII/No.11/November/2020)
November 19, 2020 Chanchin EAC

Inkhawmna in an intar tah: Pathien zarin ei rawngbawlnaah malsawmna ei dawng peia ringthar belsa in ei um pei a. Centre Busti le Fulbari, West Bengal Mission Field-ah ringthar belsa a ei umpei leiin an inkhawmna in hai an intar ta hle a. An inkhawm chang in Varanda le tuol chena hai inṭhungin ei ringthar

Read More
HSP KŢP Annual Sport huoihawt; Head Office Staff le Organising Committee friendly match inkhel
November 18, 2020 Chanchin EAC

Tuiṭhaphai, November 18, 2020: November 17-18, 2020 sung khan Hmarsak Pastorate KŢP chun Thanpari Sailo Memorial Futsal Arena, Kawnpui-ah Annual Sport, 2020 hlawtling takin an huoihawt. Annual Sport hi kum tin KŢP Inkantuo Intuokkhawm le hmang kawp hlak a ni a, tukum hin Covid-19 hrileng leiin a hun taka hmang thei ninaw sien khawm, khawvel

Read More
Kum Chanve Sunga STP EAC Rawngbawlna Tlangpui
September 25, 2020 Chanchin EAC

(Thuhriltu Vol.XLVII/No. 9&10/September & October, 2020) By: Rev. Ruolneisang, PO Kum dang hai naw ang takin ring phak baka Corona Virus (Covid-19) hripui inlengin mipui a mi suk chiai a, Biel le Unit hai a rawngbawl dan ding a year plan ei lo siem ta hai po po khawm hmang thei ta lovin ei um

Read More
KOHRAN CHANCHIN (Thuhriltu Vol.XLVII/No. 9&10/September & October, 2020)
September 25, 2020 Chanchin EAC

Class X Pass hai lawmpuina  : Tarik 18th July 2020 khan Rengkai EAC Biekin ah Hmarsak Pastorate  Unittin a mi kum 2020 sunga Class X passed hai lawmpuina hunser hmang a nih.  Mi 48 hlawtlingna chang hai laia mi paruk hmun danga an um leiin an thang theinaw a, a dang po chu kimtakin an

Read More
Kohran Chanchin (Thuhriltu Vol. XLVII/No.7&8/July & August,2020)
August 15, 2020 Chanchin EAC

1. Online Crusade hlawtling taka hmang: Ei khawvel hripui (Covid-19) leia Lockdown leiin rawngbawlna nuom angin a fe hrat thei nawh a, rawngbawlna chawl thei a ni si naw leiin remchang zawng in April thla sung khan  Online Crusade nei a nia, Rev. Zawllienmawi EAL Speaker a thangin Evangelistic Team member hai in Counselling a

Read More
Inchuktirtu Ṭha Chanchin
August 2, 2020 Chanchin admin

Vaihai chanchin hi a ṭha tieng nekin a se tieng hi hriet ding a tam hlak a, mi ṭha tak tak hi an lo tam ve tho a nih. Bihar state a Patna khawpuia um Dr. Motiur Rahman Khan, (Guru Rahman tia hrietlar) an ti pa khawm hi ngaisang um ve tak a nih. Ama

Read More
Nghaklakte themthiem leiin Scholarship a dawng
July 31, 2020 Chanchin admin

By Rev. Dr. Lalrosiem Songate Nigeria rama nghaklakte kum 17 mi vel chau (eini lai lem chu thleng sawp le insung hrefeltu ding chaua ei ngai ding) chun engine lien Forklift an tihai a siem lai video social media a an the dar leiin an ram sunga inchukna insang taka inchuk theina ding federal scholarship

Read More