BIBLE STUDY – Thupui: Ringtu Nina (Position) Le Phursuok Ding (Condition)

BIBLE STUDY – Thupui: Ringtu Nina (Position) Le Phursuok Ding (Condition)
November 1, 2021 Comments Off on BIBLE STUDY – Thupui: Ringtu Nina (Position) Le Phursuok Ding (Condition) Article, Sermon EAC

By:- Rev. Fimchawnthang

Ringtuhai ei nina le ei phursuok ding ei ngaituonaw leiin Kohran hai hi ei châu in ei  Piengtharna khawm hin a dai sawtnaw a ni el awm de! tiin ngaituona a mi’n nei tir hlak.

Ringtuhai Kristaa ei nina le ei thaw ding thuah kal châwi nun a hin ei nina chau hriet hi a hun tâwk naw a. Ei nina anga ei phursuok ding a um ve a, chu chu ringtuhai kal châwi nun ei ti chu a  nih. (Condition)

Hieng ang thil ei hriet chieng naw chun fe suol theina tamtak a um thei a nih. Chubakah, kal châwi nuna harsatna a um thei hlak leiin iemani kawng beka ami san beisei in ei ngaituo tlang dingin hang thlir ei tih.

Nina (position) hril hmasa pei ei ta, phursuok ding (condition) in sunzawm pei hei tum ei tih. Thupawimaw ṭhenkhat tarlang ei tih. Ahmasatakin  “THINA “ ah ṭan ei tih.

  1. THINA
  2. Nina (Position): Ei thi tah (we are death)  Kol. 3:3
  3. Selected Verse (Bible Chang thlang): Kol. 3:3; Gal. 2:20; 5:24

Kol.3:3- In thi tah a, in hringna chu Pathiena chun Krista kuomah thupin a um sih a.

Gal.2:20- Krista kuomah hemdein ka um tah.

Gal. 5:24- Chun, Krista Isu mihai chun tisa chua suol ngaituona le a châknahai pumin an hemde tah.

 Hieng thuhai hi mihriemin amaa a thawfâwm nilovin Krista le a ruola inpumkhatna leia nina a nih. Chu nina chu mihriemin a fel leia a chang nilovin Krista hemdea a umna leia Pathienin ami hmuna tieng a manih,ei ninaapuongna tieng hrilna a ni lem. Mihriem tiengphût lova Krista thina chu a ringtuhai thina ah Lalpa’n a ring pek le a ruot pek el na a nih.

Hitaka puong eini ang bawkin thi taa inhrietchiengna a nih. Taksa thina nilovin ei tisa suolna le châkna Kristaa thi a nina chu a nih. Ringtuhaiin an thaw ni lo, Lalpa’n malsâwmna a thlâwna ami pek a ni leiin suol tienga thi taa pawm an ni leiin thia puongin an um a, taksa danglam lova thi a puong an na, thi tum ṭal a ngai nawh. Lalpan Kristaa a mi puong angang chu ei nina (position) chu a nih.

  • Phursuok ding (Condition): Ei taksa pênghai ei sukhlum (we are put to death our earthly desires)
  • Verse (Bible Changthlang): Kol. 3:5;Rom. 6:7, 10-11)

Kol. 3:5- Chuongchun, nangnia um  hnuoi tieng thilhai chu sukhlum ro, inditna dam, inthieng nâwna dam, hurna dam, châkna suol dam, duamna dam hi, duamna chu milim biekna a ni sih a.

Ei nina tieng a khan Kristaa khan thia pawm ei ni ta a, chu chu ring khawm ei ring hnungin ei nina thil ṭhalo sukhlum dingin ami phût nawk tlat si a nih. Thi ta chu thaw ding um ta lo ni awm tak siin, thi ta siin thaw ding ei la nei a nih. Tisa danglam lovin thi in Pathienin ami puong a, taksa ruok chu la dam siin. Taksa châkna hai khawm an la hung har pei lai hin, lo that pei dinga phûtin ei um pei a ni. A that dan ding khawm eini hratna nilovin Lalpa’n thia ami puongna Kraws ah thi ei nina bawk kha ring ding a ni.

Rom. 6:7- Tukhawm a thi ta chu suola inthawkin a suok ta sih a.

Kristaa thia puong eini ta leiin suol thuneina (power) a inthawkin insuo ei ni tah, chu Krista hnena chu ringin ei taksa penga suol umhai chu sukhlum dingin Pathien thlarau einia um zara chun ṭhat pei theina chu ei nei ta a nih.

Rom. 6:11-Chuong ang bawkin, nangni khawm suol tieng kawngah thitaah inngai unla, Pathien tieng kawnga ruok chun Krista Isua chun hringah inngai ro.

A thina chu suol tieng panga thia ati a nih, chuongchun suol tieng kawnga chun thitaah inngai unla a ti nawk a, thi nia inhrechieng tlat chun suol chu sukhlum a awl ta hle ani chu. Chuleiin, Krista thinaa inhmu chieng ta hai chun taksa pênga suol umhai sukhlum ding thua khawm hin harsa anti ngainawh. Krista thinaa thi ve an nina chienglo hai chun an ni taksa pênga suol laka khawm hnena an chang ngainawh. Ringtu inti siin nun sawl le harsatna’n an sip hlak a nih, an ni’n an hnenaw  leiin mikhawmin hne an ring ngainaw a hril si lovin an inthup mawi hlak. Krista thina thilthawtheina hin eini in hmuchieng ei tiu khai! Chuongchun, ei hmaa suol hung harthar peihai khawm Krista Kraws thilthawtheina hmangin ei sukhlum thei hlak ding  a nih.

  • Mihriem thar

A – Position: Mihriem thar ei nih (We are new man)

Kolosa 3:10 Mihriem thar chun in inthuom ta sia, chu mihriem thar chu hriet famkimna nei dingin a siemtu angpui anga siem thar in a um mek a nih. Ephesi 4:24 Mihriem thar felna le inthiengna inditak Pathien angpuia siem chun inthuom ro. II Kor 5:17 Kristaa um chu thil siemthar a hung ni tah, thilhlui hai chu a bova ngaita a hung thar tah

Ringtu chu Kristaa thil siemthar a lo ni ta leiin mihriem thar a lo ni tah. Mihriem hlui chu a bova mihriem thara indin a lo ni tah. Hi khawm hi ei taksa danglam lova ringtu chu Kristaa Pathienin mihriem thara a mi puongna bawk chu ei inthuomna dingin Lalpa’n a mi pek chu a nih. Thil siemthar tia koin ei um bawk. Thil siemthar ei nina a hin eini in siemthar, in suk danglamna tieng a kâwk naw a, Lalpa’n Krista thina le thonâwkna (Process)thil thawtheina zara a mi siem thar el lemna chu ei nina (Position) a ami puong pek el chu a nih.

Chu ei nina Lapa’n a mi puong pek chu ei ring ela, mani in siemthar tum lovin Lalpa mi siemthar chu ei ring el a nih. Ei ring leia ei ni, ni lovin, Lalpa’n a min ni tir chu ei ring lem a nih. Ei ring el ta si chun ni tum a ngai ta nawh. Lalpa min ni tir ring el chu ei nina pawmna chu a nih. Mihriem thar in Lalpa’n a mi puong a nih.

B – Position: Siemthar mêkin ei um (We become renew) Kolosa 3:10 chu mihriem thar chu a siemtu angpui anga siemtharin a um mêk a nih. Ephesi 4:23 Inlungril thlaraua chun a tharin hung um unla. Bible chang dang lâk ding tam sienkhawm ei phawk lai zing a hnaina lai hai en pei el inla.

Mihriem thara inthuom ta hnung kha a siemtu ang dinga in ṭhangpei dingin a phût nawk a nih. Lalpa’n a thara a min dinna a khan mi’n a thar a ni ti a hriet chieng chun lungril thlaraua chun a hung thar ta hlak a nih. Nundan thar, thawdan thar a hma a ang ni lovin a hung danglam ta hlaka, amaa thil thar um chu ama ṭhuoitu niin a siem ang peiin chu lampuia chun a fe ta hlak a nih.

Siemtharna changtu hai chu a siemthartu angna lampuia nitin an inṭhang ding a nih. Siem kimlo siemsa pei ni lovin siem zo sa sukthar peina tieng a nih a kawk lem. Siemthar taksa ei ni ang hrim in nitin nuna a thara Lalpa min tlantu nun ang peia kalchawi ding ei nih.

Nitin a siemthar peia umin Krista angnaa chun inthanglien pei ding a nih. Zani nekin zinga ang deu deu pei dinga inṭhang pei in siemthar in ei um mêk a nih. Siemthara ei nina anga siemthar pei in a siemtu ang dingin tawp lova inṭhang ding ei nih.